آموزش کارآمد نیازمند آموزگار کارآمد است

پنج‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1396


محمدرضا نیک نژاد، روزنامه جهان صنعت،  12 اردیبهشت 96روزهای میانی اردیبهشت با نام معلم گره خورده و هر سال در این روزها فرصتی فراهم می شود برای پرداختن به دلنگرانی های معلم و معلمی. گرچه در هفته معلم همه از معلم و جایگاهش می گویند و می نویسند و شعرها می سرایند و شعارها می دهند اما آن چه که در پایان روز و هفته معلم و هر سال آموزشی مانده و می ماند همچنان گره های ناگشوده حرفه معلمی و به دنبال آن دشواری های پیش روی نهاد آموزش است. کم توجهی به نهاد مدرسه و درگیر بودنش با کمبودهای فزاینده نرم افزاری و سخت افزاری آن را در دوره گسترش باور نکردنی آموزش های غیر رسمی زمینگیر کرده است آن هم در دروه اینترنت و گوشی های هوشمند و ... در این دوره یادگیری های بیرون از مدرسه، آموزگار، آموزش یاب و آموزگاه را تندباد سهمگینی از بی انگیزگی فراگرفته است. این آسیب در زمانی رخ می دهد که نهادهای تصمیم گیر، پایشی و پژوهشی آموزش و پرورش به سختی درگیر ناکارآمدی و دست و پا شکسته انجام وظیفه های سنتی خویش اند. از توفان آسیب زای رسانه های نوین و بی برنامگیِ به شدت نگران کننده ی نهاد خانواده و آموزش در مورد آن که بگذریم، نمی توان از درهم پیچیدگی فرآیند آموزش با آموزگار چشم پوشید. بی گمان می توان با برخی از کاستی های سخت افزاری و حتی نرم افزاری در ساختار آموزشی کنار آمد و تا اندازه ای به آموزشی کارآمد دست یافت اما با برخی نه! بهترین نمونه آن است که در محروم ترین روستاهای کشور و با کمبودهای باور نکردنی امکانات آموزشی می بینیم که معلمانی با انگیزه با به کارگیری خلاقیت و توانایی های فردی، برنامه های آموزشی در چارچوب هدف های نوین آموزشی در پرورش توانایی های فردی و اجتماعی دانش آموزان، کارهایی می کنند کارستان و آفرین برانگیز. دستاوردهای فن آورانه نوین و گسترش ارتباط های رسانه ای هر چند توانسته بر بسیاری از بخش های زندگی انسان چیرگییابد اما تاکنون هیچ الگو و انگاره ی آموزشی ای نتوانسته است جایگزینی برای معلم و نقش تاثیر گذار او در آموزش بیابد. نادیده گرفتن معلم در فرایند آموزش به تنهایی می تواند آموزش را به تعطیلی بکشاند و از ساختار گسترده و پیچیدهی نهاد آموزش، تنها کالبدی توخالی و لخت بیافریند که شوربختانه افریده است و خوشبختانه هنوز هستند معلمانی که با همه نامهربانی هایی که در حق آنان می شود همچنان معلم هستند و همچنان معلمی می کنند.  در این دوره آن چه که نگرانی افزاست این است که ساز و کارهای حاکم بر جامعه و فرهنگ و سیاست، چیرگی نگاه فردگرایانه و سود انگاری بر همه گستره های اجتماعی در کل و ریشه دواندن نگاه سودمحورانه در ساختار آموزشی و رژف تر شدن رویکردهای کمی و دوری از نگاه کیفی و پرورش محور در آن به آرامی مانند خوره ای به جان پایه های فرهنگ آموزشی چند هزار ساله مان افتاده و هر روز بیش از روز پیش بنیان های آن را سست می کند. در این زمانه هراس آور و خطر خیز بی گمان سرمایه گذاری روی آموزش و از رهگذر آن به کارگیری و آموزش آموزگارانی انگیزه مند و توانا می تواند آموزش را از خطر ناکارآمدی بیشتر نجات دهد و بسامان کند. گمانی نیست که در جهان پیچیده و پر رقابت امروز، آموزش می تواند پایگاهی محکم برایانسان ها و از آن میان ما ایرانیان باشد و باز بی گمان آموزش کارآمد بدون معلمان توانا و کارآمد دست نایافتنی. پس امروز بیش از هر زمانی نیازمند سرمایه گذاری برای پرورش آموزگاران توانمند، علاقه مند و راضی از حرفه و زندگی شخصی و اجتماعی شان هستیم. امروز زمان این کار است؛ شاید فردا دیر باشد!  
  http://jahanesanat.ir/?newsid=85142